Който иска - получава, който работи - успява, който успее при нас, може да успее навсякъде

За учебната 2020/2021 година Профилирана гимназия "Д-р Иван Панов" обявява следния прием:

1. Профилирана паралелка - Чужди езици - Английски език - прием след завършено основно образование /VІІ клас/– дневна форма, петгодишен срок на обучение – 26 ученици. Профилиращи предмети – Английски език, Немски език.

Балообразуване: оценките от НВО по БЕЛ Х2 и НВО по Математика Х2 + оценката по История и цивилизации Х1 + оценката по География и икономика Х1 .

2. Професионална паралелка от професионално направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг” код: 811, професия „Хотелиер” код: 811010, специалност „Организация на хотелиерството” код: 8110101 за придобиване на ІІІ-та Професионална квалификационна степен, прием след завършено основно образование /VІІ клас/ , дневна форма на обучение и петгодишен срок на обучение – 26 ученици с разширено изучаване на Английски език.

Балообразуване: оценките от НВО по БЕЛ х2 и НВО по Математика Х2 + оценката по История и цивилизации Х1 + оценката по География и икономика Х1.


График на дейностите по приема:


Вид дейност

Срок

1

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

  • Български език и литература
  • Математика

 

15.06.2020 г., 09:00 часа

 

17.06.2020 г., 09:00 часа

2

Обявяване на резултатите от НВО

до 29.06.2020 г.

3

Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способностите

до 02.07.2020 г. вкл.

4

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

03.07 - 05.07.2020 г. вкл.

5

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 13.07.2020 г. вкл.

6

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 до 16.07.2020 г.

7

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20.07.2020 г. вкл.

8

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

до 22.07.2020 г. вкл.

9

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

23.07.2020 г.

10

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

24.07 - 27.07.2020 г. вкл.

11

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29.07.2020 г.

12

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020 г.

13

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

03.08.2020 г.

14

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2020 г. вкл.

15

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.